Baggrund for arbejdet

Folder

214x60_Teaser Folder

Ringsted-Femern Banen
Jernbanen, der binder Europa sammen

Se kortet over banenÅben pdf 

Kort

Kort Teaser

Oversigt over strækningen.

Se kortet over banenSe stort kort 
Før beslutningen om en fast forbindelse over Femern Bælt ligger en meget lang proces, som den 3. september 2008 udmøntede sig i en traktat mellem Danmark og Tyskland. Den faste forbindelse går over Femern Bælt via en tunnel mellem Rødbyhavn og Femern.
 
I projekteringsloven for Femern Bælt projektet, der blev vedtaget den 15. april 2009, indgår både selve den faste forbindelse, klargøringen og opgradering af jernbanen fra Ringsted til Holeby samt opgradering af veje og broer.
Den 28. april 2015 vedtog Folketinget Lov nr. 575 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt og tilhørende landanlæg.
 
Idéfase
En idéfase er den første af to offentlige høringer om et stort anlægsprojekt. I denne fase kan alle fremsætte synspunkter og komme med alternative forslag og idéer til, hvad der bør belyses, således at flest mulige hensyn kan indgå i den videre planlægning.
 
Idéfasen løb fra den 15. september til den 1. november 2009. Efter idéfasen udarbejdede Banedanmark en høringsrapport, der beskriver forløb og resultater af idéfasen.
 
Miljøredegørelse
Frem til den anden offentlig høring foretog Banedanmark en indledende projektering af jernbaneanlæggene og i den forbindelse blev der udarbejdet en høringsudgave af en miljøredegørelse, som beskriver anlæggets påvirkning af omgivelserne, herunder støjpåvirkninger.
 
Høring
Den anden offentlige høring foregik i perioden fra den 11. februar til den 1. maj 2011. I løbet af høringsperioden blev der afholdt 6 borgermøder for de forskellige geografiske områder langs strækningerne.
 
I høringsperioden var der mulighed for at komme med ændringsforslag og kommentarer til projektet.
 
Efterfølgende blev alle forslag og kommentarer til projektet beskrevet i et høringsnotat, hvor det fremgår hvorledes Banedanmark forventer at anvende disse i det videre arbejde.
 
Endelig miljøredegørelse
Efter bearbejdning af kommentarer og forslag, som er indkommet i høringsfasen, udgav Banedanmark i efteråret 2012 den endelige miljøredegørelse.
Høring om sejladssikkerhed i Masnedsund
Dette høringsnotat dokumenterer høringen om de sejladsmæssige forhold, når der bliver faste broer over Masnedsund, og der derfor skal etableres en ny sejlrende gennem Masnedø Østflak.
Høringen er gennemført 3. oktober til 14. november 2011 på baggrund af en høringsrapport og er en supplerende undersøgelse til den endelige miljøredegørelse. I afsnit 3 i høringsrapporten fremgår de interessenter, som Banedanmark inviterede til at deltage i høringen.
Høring om fremskudt lukning af Masnedsundbroen
I perioden 13.1.-20.2.2015 gennemførte Banedanmark en partshøring vedrørende muligheden for at lukke Masnedsundbroen for gennemsejling et halvt år før forventet åbning af alternativt sejlløb. Resultatet af høringen betød, at Banedanmark besluttede at udskyde lukningen til den nye sejlrende var bygget. 
 
Høring om tillæg til miljøredegørelse
I december 2014 gennemførte Banedanmark en offentlig høring af et tillæg til den oprindelige miljøredegørelse. Tillægget indeholder de løsninger, som er udviklet siden den oprindelige miljøredegørelse. I høringsnotatet fra januar 2015 fremgår de indkomne svar og Banedanmarks kommentarer dertil.

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276