Totaludskiftning af signalanlæggene - hvorfor?

Signalsystemerne på det danske jernbanenet er for en stor dels vedkommende gamle og nedslidte.  En analyse af anlæggenes tilstand i 2006 viste da også, at signalanlæggene gennemsnitlig havde 10 års levetid tilbage. Det samme gælder for sikkerhedssystemerne, ATC på fjernbanen og HKT på S-banen.

De gamle og sammenstykkede anlæg genererer hvert år tusinder af fejl til gene for togtrafikken.

Gamle signalanlæg

De ældste sikringsanlæg på jernbanen er helt tilbage fra 1930'erne - og mange er fra 1950'erne og 60'erne - og derfor mere end tæt på at være udlevede. De gamle anlæg er svære at holde kørende, fordi de bygger på forældet teknologi, hvor leverandørerne ikke længere leverer support og reservedele. Desuden er de gamle anlæg besværlige at reparere og udbygge, da leverandørerne og Banedanmark kun har få teknikere, der kender de gamle anlæg. Anlæggene står altså til en udskiftning - men hvordan?

En analyse i 2005 af signalanlæggenes tilstand, der blev udført af det uafhængige rådgivningsfirma Booz, Allen, Hamilton,  pegede på, at en total udskiftning af signalanlæggene til moderne, computerstyrede anlæg, er den billigste og mest hensigtsmæssige måde at forny de udtjente anlæg på.

Fra et økonomisk synspunkt vil det koste det samme at overgå til det nye ERTMS-system på fjernbanen i 2021, som det vil koste at vedligeholde de nuværende gamle signalsystemer i samme periode. Det samme gælder for S-banen.

Omkostninger ved løbende udskiftning i forhold til totaludskiftning
Det er billigere med en samlet totaludskiftning af de gamle signalanlæg end det er at udskifte anlæggene løbende. Figuren viser de "ophobede" omkostninger ved hver løsning i perioden 2008-2038.

Færre fejl med det nye signalsystem - ERTMS niveau 2

Jernbanenettet har i dag 6.850 signaler, der står langs skinnerne. De kræver løbende vedligeholdelse, men ved indførslen af nye signalsystemer, er det ikke længere nødvendigt at have signaler langs skinnerne, da signalerne bliver sendt til togets førerrum. Med nye og tidssvarende systemer - det fælleseuropæiske ERTMS på fjernbanen og et moderne CBTC-system på S-banen, bliver der langt mindre "udstyr" langs banen - og det betyder, at også udgifterne til vedligeholdelse af anlæggene bliver mindre.

Også antallet af fejl vil falde voldsomt. Hele 80 pct. af de forsinkelser, der skyldes signalfejl vil forsvinde på fjernbanen. Det betyder flere tog til tiden.

Færre forsinkelser med ERTMS niveau 2

Overgangen til ERTMS niveau 2 vil medføre færre fejl på signalanlæggene og derved give flere tog til tiden. Hvis ikke signalanlæggene blev udskiftet ville regulariteten falde, og færre tog ville komme til tiden. Derudover ville der være stor risiko for egentlige nedbrud. Følgende model giver et skøn over hvordan regulariteten ville udvikle sig i de kommende år, hvis man blot forsøgte at vedligeholde de nuværende signalanlæg. Der er ikke indregnet egentlige nedbrud af anlæggene.

Regularitet ved fastholdt bevillingsramme 2008-2038

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276