Niveaufri udfletning i Valby

I forbindelse med byggeriet af den nye bane mellem København og Ringsted over Køge har vi etableret en såkaldt niveaufri udfletning mellem Ny Ellebjerg Station og Vigerslev Alle Station i Valby. En niveaufri udfletning betyder i dette tilfælde en jernbanebro, som fører Øresundsbanen over højhastighedsbanen mellem København og Ringsted.

 

Banedanmark er i fuld gang med at bygge den niveaufri udfletning ved Vigerslev Allé Station, der i fremtiden skal forbinde den eksisterende bane med den nye bane mellem København og Ringsted. Fra sommeren 2018 kommer vi både til at støje og udfører trafikale ændringer i området, der kan være til gene for dig som nabo. Fra december 2019 kan der køre tog på anlægget. Hele anlægget forventes fuldt ibrugtaget i 2021. Læs mere om arbejdet i vores tidsplan.

 

Mindre ventetid og færre komplikationer

Med den niveaufri udfletning undgår Banedanmark, at der opstår unødig ventetid og komplikationer ved krydsninger mellem den eksisterende Øresundsbane og den nye bane mellem København og Ringsted.

Anlægget

Den niveaufri udfletning består af en kilometerlang dobbeltsporet jernbanestrækning, der via en dæmning og to jernbanebroer krydser Vigerslev Allé og sporene til den nye bane mellem København og Ringsted. 
 
Jernbanedæmningen er etableret med spunsvægge og frie skråninger. Jernbanebroen over den nye bane mellem København og Ringsted er udført som en 140 meter lang dobbeltsporet jernbanebro i beton, mens den 32 meter lange dobbeltsporede jernbanebro over Vigerslev Allé er udført i stål.

 

FØR BYGGERI: Luftfoto før byggeriet af den niveaufri udfletning gik i gang

Luftfoto af Vigerslev 

EFTER BYGGERI: Visualisering af den niveaufri udfletning efter arbejdet er afsluttet

Visualisering af niveaufri udfletning i Valby 
 

Vi informerer, når der er væsentligt nyt om anlægsarbejdet, fx i perioder med udvidet arbejdstid eller hvis vi i en periode støjer usædvanligt meget.

Vi er klar over de gener, arbejdet vil have for dig som nabo og trafikant, og håber på din forståelse i perioder med ekstra støj- og vibrationsgener. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne.

Sådan bygger vi den niveaufri udfletning i Valby

Tidsplan

Op til påsken 2021 udfører vi de sidste arbejder i forhold til sporene og sporskifterne på NUNE. Når dette er på plads, kan der køre tog fra Øresundsbanen og ind på Den nye bane København-Ringsted og vice versa.

Forår 2019

 • færdiggørelsen af broer og dæmning
 •  ballast
 •  udlægning af skærver
 •  opsætning af afskærmning

Sommer 2019

 • sporlægning på den niveaufri udfletning
 • kørestrømsarbejder på den niveaufri udfletning (opsætning af kørestrømsmaster, køreledningsarbejder, mm.)

Efterår 2019

 • restarbejder

December 2019

 • ibrugtagning af den niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg (NUNE)

Tidsplan 2018 

Banedanmark er i fuld gang med at bygge den niveaufri udfletning ved Vigerslev Allé Station, der i fremtiden skal forbinde den eksisterende bane med den nye bane mellem København og Ringsted.
Fra sommeren 2018 kommer vi både til at støje og udføre trafikale ændringer i området, der kan være til gene for dig som nabo. Her får du en overordnet beskrivelse af det arbejde, vi udfører fra sommeren 2018 og frem til årsskiftet. 

Vi gør opmærksom på, at der kan opstå ændringer i tidsplanen.

 

Sporarbejde frem til medio juli 2018

Frem til midten af juli vil vi i perioder udføre forskellige typer sporarbejde, der kan give støjgener for dig, der er nabo til banen. Sporarbejdet kan forekomme på alle tider af døgnet. 

 

Juni – medio august 2018:

Vi etablerer en støttevæg langs haveforeningerne Dan og Danshøj

Fra starten af juni og frem til august etablerer vi en såkaldt ”københavnervæg”, der skal fungere som støttevæg for den kommende banedæmning langs haveforeningerne. Støttevæggen er samtidig fundament for støjskærmen mod haveforeningerne.
Støttevæggen der består af stålprofiler, vibreres ned i jorden og mellem profilerne placeres stålplader, der holder jorden tilbage. Arbejdet udføres mellem haveforeningerne Dan og Danshøj og den nye banedæmning nordvest for Vigerslev Allé Station.

 

8. juni – 11. juni 2018:

Vi spærrer Vigerslev Allé for trafik

For at gøre plads til to nye spor på den niveaufri udfletning, fjerner vi ét af de eksisterende spor og dermed halvdelen af den vestlige jernbanebro ved Vigerslev Allé Station. Vi udfører arbejdet fra fredag den 8. juni kl. 18:00 til mandag den 11. juni kl. 06:00. I dette tidsrum vil Vigerslev Allé være spærret for al trafik i begge retninger. Spærringen gælder også for cyklister og gående. Følg skiltningen på stedet for alternative ruter.

Vi arbejder i døgndrift i hele perioden. De mest støjende arbejder forventer vi at udføre lørdag den 9. juni i tidsrummet fra kl. 08:00 til kl. 19:00 og søndag den 10. juni fra kl. 9:00 til kl. 18:00. Her skal vi blandt andet fjerne brodæk og ramme spuns i forbindelse med det nye udfletningsanlæg. 

 

11. juni – ultimo 2018:

Indsnævrede vejbaner på Vigerslev Allé ved stationen

Når vi har fjernet den vestlige jernbanebro over Vigerslev Allé genåbner vi vejen, men vejen vil fortsat være indsnævret indtil den nye jernbanebro er monteret. 

 

Ultimo 2018:

Montage af ny jernbanebro til den niveaufri udfletning

Vi forventer, at den nye jernbanebro der skal føre den niveaufri udfletning over Vigerslev Allé er klar til at blive monteret i december 2018. I forbindelse med montagen af den nye bro vil vi igen spærre Vigerslev Allé for trafik i en kortere periode, hvorefter Vigerslev Allé igen åbnes i fuld bredde. 

 

Arbejdet med tilslutningen af den nye bane fortsætter til og med 2019 

Arbejdet med den niveaufri udfletning ved Vigerslev fortsætter til og med 2019, hvor du som nabo kan forvente støj- og støvgener. Vi opdaterer tidsplanen, så snart der er nyt.
 
 • Nedvibrering af spuns som støttevæg til jernbanedæmning

 • Etablering af jordankre

 • Opbygning af jernbanedæmning

Ramning af spuns som støttevægge til jernbanedæmningen 

• Etablering af jordankre

Opsætning af stillads, støbeforme og armeringsarbejde

Støbning af brodækket til broen over den nye bane mellem København og Ringsted

 
Udgravning til fundamenter

Støbning af fundamenter
 

Billeder fra byggepladsen

Luftfotos af den niveaufri udfletning i Valby