Natur og miljø

Ændrer elektrificering miljøet?
Når en elektrificeret jernbanestrækning er færdig, er der tale om små påvirkninger af omgivelserne.

Banen ser anderledes ud
De elektrificerede banestrækninger ser anderledes ud end i dag, fordi der vil være kørestrømsmaster og -ledninger samt transformatorstationer. Banen bliver synlig i det åbne land, og også det visuelle indtryk af stationerne ændrer sig.

Vi fjerner bevoksning tæt ved banen som følge af eldriftsservitutten. Den indebærer, at sikkerhedsafstanden for træer og genstande til de spændingsførende dele skal være ti meter målt fra spormidten. Derudover må ingen dele af ejendommens træer og buske være i særlig risiko for at vælte og derved komme tættere end tre meter på køreledningsanlægget. Disse sikkerhedsmarginer betyder, at banen bliver yderligere synlig i landskabet.

Dyreliv
Når vi sætter køreledninger op tæt ved banen, skaber vi en barriere for flagermus på dele af strækningen. Derfor genetablerer vi den ryddede vegetation andre steder, og vi bevarer så vidt muligt de træer, der huser flagermus.

Markfirben må ikke forstyrres fra maj til september. Derfor gennemfører vi anlægsarbejdet udenfor den periode. Hvis det ikke er muligt, indfanger vi bestande af markfirbenene og flytter dem til egnet natur i nærheden eller til erstatningsnatur.

Støj og vibrationer
Hvis hastigheden ikke sættes op på den strækning, vi elektrificerer, vil der ikke være øget støj eller vibrationer. Hvis hastigheden sættes op på strækningen, må man forvente øget støj og vibrationer. Ved hastighedsopgradering vil der blive foretaget støjberegninger, så naboerne ved en eventuel overskridelse af støjgrænserne får tilbudt facadeisolering eller en støjskærm.

På sporet af fortiden
Forud for arbejdet med elektrificeringen gennemfører de lokale museer arkæologiske forundersøgelser, så de forhistoriske genstande af værdi blive sikret. Arkæologerne laver prøveudgravninger de steder, hvor der skal være arbejdsveje, tekniske anlæg og midlertidige arbejdsarealer.