Publikationer

Læs om de forskellige etaper, der er i arbejdet med at elektrificere en jernbane:

  • det arkæologiske forarbejde
  • ekspropriationer
  • selve elektrificeringen
  • forhold for naboer til en elektrificeret bane
  • miljøredegørelsen (VVM-redegørelse)

Lovgrundlag for elektrificering

Eldriftsservitut for banen mellem Køge Nord station og Næstved station
Servitutten handler om din rådighed som nabo til jernbanen, når banen bliver elektrificeret. Servitutten skal beskytte kørestrømsanlægget og derved skabe en mere sikker jernbane.

I forbindelse med etablering af kørestrømsanlæg på strækning Køge Nord-Næstved pålægges naboejendommene til strækningerne langs banen som udgangspunkt Eldriftsservitutten, medmindre der efter en konkret vurdering foretaget af Banedanmark og efter ekspropriations-kommissionens afgørelse fastsættes andre servitutter.

Ejendommen pålægges servitut om rådighedsindskrænkning som nævnt i § 1-5.

§ 1
Ingen dele af ejendommens træer og buske må være tættere på end 3 m. målt fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. For at opfylde dette krav kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at beskære træer og anden bevoksning, som er mindre end 10 m. fra en lodret linje gennem nærmeste elektrificerede spormidte, medmindre bevoksningen er underlagt en driftsform, der sikrer, at den ikke vil kunne nå nærmere end 3 meter til nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget.

Stk. 2. Ingen dele af ejendommens træer og buske må ud fra en forstfaglig vurdering være i særlig risiko for at vælte og derved udgøre en særlig risiko for at komme tættere end 3 m på køreledningsanlægget.

§ 2
Følgende må kun findes på ejendommen længere væk end den angivne minimumsafstand, målt fra en lodret linje gennem nærmeste elektrificerede spormidte:

Minimumsafstand

Tilskuerpladser, oplagspladser og nyopførsel af bygninger: 10 m

10 m

Stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, der på grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde gene for køreledningsanlægget

10 m


Ingen dele af maskiner og arbejdskøretøjer må ved færden og henstillen komme nærmere end 2 m til spændingsførende dele af kørestrømsanlægget

10 m


Flagstænger

14 m


Brønde til vandforsyning med stift pumperør

14 m


Tråde hørende til elektriske hegn i større højde end 2 meter over det terræn, hvorpå hegnet står

19 m


Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og barduner

19 m

§ 3
For at opfylde de i § 1 nævnte krav kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at fælde træer, hvis en forstfaglig i Banedanmark vurderer dem til at være i særlig risiko for at vælte og derved udgøre en særlig risiko for anlægget. Sker dette ikke inden udløbet af en tidsfrist, som Banedanmark fastsætter, kan Banedanmark på ejerens bekostning gennemføre de nødvendige foranstaltninger.

Stk. 2. Såfremt de i § 2 nævnte krav ikke overholdes, kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen at bringe den servitutstridige tilstand til ophør. Sker dette ikke inden en tidsfrist fastsat af Banedanmark, kan Banedanmark på ejerens bekostning gennemføre de nødvendige foranstaltninger.

§ 4
Ejendommens ejer er endvidere pligtig at tåle, at Banedanmark har ret til at færdes på ejendommen for at holde tilsyn med servituttens overholdelse og foretage nødvendige og påbudte foranstaltninger på ejendommen, herunder fornøden beskæring eller fældning af bevoksning. Hvis Banedanmark i den forbindelse forvolder skade på ejendommen, ydes der erstatning. En sådan erstatning udredes af Banedanmark ved mindelig overensstemmelse, og ellers efter dansk rets almindelige regler.

§ 5
Påtaleretten tilkommer Banedanmark.


Elektrificeringsloven - om Banedanmarks ret på privat ejendom

Banedanmark hører under Transportministeriet og transportministeren.

Mulighed for undersøgelser
Elektrificeringsloven giver transportministeren bemyndigelse til at undersøge, projektere og etablere de nødvendige anlæg med henblik på elektrificering af statslige jernbanestrækninger. Det vil sige, at Banedanmark har lov til at foretage de nødvendige undersøgelser forud for etableringen af kørestrømsanlæg m.v., og det foregår ind imellem på privat ejendom.

Ekspropriation
Loven giver transportministeren lov til at ekspropriere de arealer, der er brug for til elektrificeringen af en jernbanestrækning, som er godkendt af transportministeren. Banedanmark kan kun ekspropriere, hvis de pågældende arealer er nødvendige enten midlertidigt eller permanent for at kunne gennemføre elektrificeringen. Ved ekspropriation får grundejeren erstatning, der svarer til den pris, som et salg under normale omstændigheder ville indbringe.

Loven giver desuden transportministeren lov til i særlige tilfælde at ekspropriere en ejendom på forhånd, hvis

  1. grundejeren berøres særligt indgribende af en igangsat projektering
  2. der foreligger særlige personlige grunde til, at grundejeren ønsker at afstå ejendommen før tidspunktet for en egentlig ekspropriation 

Grundloven - kort beskrivelse af ejendomsretten ukrænkelighed

Ifølge Grundlovens § 73 er ejendomsretten ukrænkelig. Det vil sige, at du som grundejer er sikret retten til din jord og ejendom.

Loven giver imidlertid staten mulighed for at ekspropriere ejendom og arealer fra borgere og virksomheder, hvis det sker til gavn for samfundet og i henhold til en lov vedtaget af Folketinget. Hvis Banedanmark eksproprierer ejendom eller arealer, skal vi yde fuld erstatning til ejeren.


Jernbaneloven - kort om Banedanmarks ret til at færdes på privat ejendom

Jernbaneloven giver Banedanmark ret til at færdes på fremmed mands jord, når det sker i forbindelse med generelt planlægningsarbejde. Det betyder, at Banedanmark må foretage jordbundsundersøgelser, opmålinger, afmærkninger, arkæologiske forundersøgelser og lign. på din ejendom i forbindelse med et planlagt jernbaneprojekt.

Hvis du som grundejere berøres af Banedanmarks færdsel på din ejendom, skal du varsles skriftligt mindst 14 dage før gennemførelse af undersøgelserne (28 dage ved arkæologiske undersøgelser). Banedanmark yder erstatning for eventuelle skader, vi forårsager i forbindelse med undersøgelserne.

Det står beskrevet i Jernbaneloven § 38.

Du kan se hele Jernbaneloven her:
Jernbaneloven: LOV nr 686 af 27/05/2015