På sporet mod den attraktive og grønne jernbane

Banedanmark er i disse år i gang med en historisk modernisering af Danmarks jernbane. Målet er at give danskerne effektive og klimavenlige togforbindelser.

Læs med hér og få overblik over de mange projekter, der gør jernbanen grøn og klar til fremtiden.   

Hvis du synes at Banedanmark graver, bygger og renoverer hér og dér og alle vegne for tiden, så er det faktisk ikke helt ved siden af.  I disse år er vi nemlig i fuld gang med en række store anlægs- og renoveringsarbejder, der tilsammen udgør danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt. 

Den danske jernbane er en del af løsningen på fremtidens transportudfordringer. Jernbanen spiller både en afgørende rolle i forhold til at løse trængselsproblemerne på vejene og i forhold til den grønne omstilling, hvor den kollektive trafik bidrager til fremtidens bæredygtige transport. Derfor gennemfører Banedanmark i disse år en stor og nødvendig udvikling af jernbanen, der vil give de danske togpassagerer en moderne, effektiv, stabil og klimavenlig jernbane. 

 

Læs med hér og blive klogere på de mange projekter. 

Elektrificering gør banen klar til hurtige og klimavenlige tog

Et af Banedanmarks største projekter i disse år er elektrificeringen af yderligere 1.362 km. jernbane i hele Danmark. 

Fordelene ved el-tog er mange. Først og fremmest er der en stor klimagevinst, da el-tog udleder langt mindre CO2 til atmosfæren end de gamle dieseltog. El-tog støjer også mindre og giver et bedre miljø, både ved stationerne og for beboerne langs banen. Mindre støj giver også større komfort inde i selve togene, hvor passagererne desuden vil kunne glæde sig over kortere rejsetider i fremtiden, fordi nye eltog accelererer hurtigere og kan køre med højere hastigheder, end de gamle dieseltog.
Et af de største jyske projekter de kommende år, bliver elektrificeringen af den centrale hovedstrækning mellem Fredericia og Aalborg/Aalborg Lufthavn. Arbejdet foregår i flere etaper, og lige nu er vi i fuld sving med forberedelserne til selve elektrificeringen.

I 2017 færdiggjorde Banedanmark elektrificeringen mellem Esbjerg og Lunderskov og DSB har siden august 2017 kørt med el-tog på strækningen. Og i 2019 stod en hel ny elektrificeret jernbane klar ml. København og Ringsted.
Noget af det, der fylder rigtigt meget i de forberedende elektrificerings-arbejder, har faktisk slet ikke noget med selve jernbanen at gøre. Som forberedelse til elektrificeringen skal der nemlig renoveres over 80 vejbroer på strækningen mellem Fredericia og Aalborg. Det skyldes, at den eksisterende jernbane er bygget længe før, nogen havde tænkt på el-drevne tog. Derfor er der ofte ikke plads til master og ledninger til togenes kørestrøm under broerne.

Det problem er der to løsninger på - man kan enten hæve broen eller sænke sporet. Hvilken løsning man vælger, afhænger af flere forhold. Vi ser bl.a. på broens alder og mulighed for at renovere den på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, mens de lokale geografiske forhold spiller en rolle i forhold til mulighederne for at sænke sporet under broen, så der bliver plads til kørestrømsanlægget. Nogle steder nedriver vi desuden gamle broer og bygger helt nye i stedet.

Nye signaler vil give færre signalfejl og flere tog til tiden

Nyt signalsystem 5 steder i Danmark

De nye digitale signalsystemer er en anden vigtig hjørnesten i arbejdet. De danske signalanlæg er mange steder forældede og så nedslidte, at de ofte er grund til forsinkelser i togtrafikken.  Banedanmark er derfor i gang med en totaludskiftning af de forældede danske signalanlæg på både S-banen i København og på fjernbanen i hele Danmark. De nye signalsystemer vil medføre færre forsinkelser og give mulighed for højere hastighed og flere tog.

Banedanmark har netop færdiggjort udrulningen på Thy-banen mellem Struer og Thisted, der dermed er den anden jyske strækning, der udstyres med det nye signalsystem. 

Derudover er der installeret nye signaler ml. Roskilde og Køge og på strækninger på S-banen i København. 

Sporskifter, skinner og sveller gøres klar til fremtiden

Når jernbanen skal gøres klar til fremtiden, så handler det ikke kun om elektrificering, signalprogrammer og nye jernbanestrækninger.

Skinner, sveller, sporskifter osv. skal naturligvis også være up-to-date. Sideløbende med vores store anlægsprojekter er vi derfor i fuld gang med nødvendig vedligeholdelse og renovering af jernbanestrækninger mange steder i Jylland.

I modsætning til de store projekters længere tidshorisonter, så giver sporrenoveringer og ombygninger konkrete gevinster for passagerne, så snart Banedanmark er færdige med arbejdet. På de nyrenoverede sporstrækninger vil der nemlig opstå færre skinnebrud og sporskifteproblemer og det kommer dermed snart passagerne til gode, i form af flere tog til tiden.

I 2018 renoverede Banedanmark strækningen mellem Langå og Hobro og er i gang med strækningen Hobro-Aalborg, hvor mange skinner og sporskifter er nedslidte og trænger til udskiftning. I de kommende år renoverer vi strækningen mellem Aarhus og Langå. Efterhånden som arbejderne bliver færdige, vil renoveringerne bidrage til større driftssikkerhed på den travle togstrækning mellem Jyllands to største byer. 

ny bane mellem København-ringsted

I 2019 indviede Banedanmark en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane ml. København og Ringsted via Køge. Den nye jernbane er med til at aflaste den gamle togforbindelse over Roskilde, som er en flaskehals for både passager- og godstrafik.

Den nye bane er forberedt til højhastighedstog, der kan køre op til 250 km/t. og er desuden en vigtig del af den kommende direkte forbindelse til Tyskland, via Femern-Bælt tunnelen.

I forbindelse med den nye bane, etablerede Banedanmark en ny station ved Køge Nord. Den er et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen.

Stationens i øjenfaldende lange metalkonstruktion, der strækker sig hen over både jernbanespor og Køge Bugt Motorvejen, har høstet anerkendelse og vundet flere priser.


Ringsted-Femern banen og ny tunnel kommer hele landet til gode

Sidst, men ikke mindst får Danmark også bedre togforbindelser ud i Europa, når byggeriet af Femern Bælt tunnelen er færdig. Et bredt flertal i folketinget har netop besluttet at igangsætte byggeriet i 2021. Tunnelen vil reducere rejsetiderne ud i Europa, hvor det f.eks. bliver muligt at køre direkte ml. København og Hamburg på kun 2,5 time med tog. 

Banedanmark opgraderer jernbanen mellem Ringsted og Rødby, for at forberede den til trafikken til og fra tunnelen og det vil komme rejsende til og fra Sydsjælland og Lolland-Falster til gode i form af moderne og effektive togforbindelser og kortere rejsetider.

Derudover får Femern Bælt-forbindelsen også en positiv effekt for togtrafikken på tværs af landsdelene. Jernbanen fra den dansk/tyske grænse i Sønderjylland over Fyn og Sjælland til Sverige er i dag en del af en travl europæisk godstransportkorridor. Når Femern Bælt-tunnelen er færdig, vil Ringsted-Femern Banen kunne aflaste godstrafikken på tværs af landet.

Naturen er med i planlægningen


Langs den danske jernbane er der 4500 hektar naturområde - svarende til ca. 7000 fodboldbaner.
I Banedanmark arbejder vi målrettet på at fremme natur og biodiversitet på områderne langs jernbanen. Det gør vi ved at skabe bedst mulige betingelser for dyre- og plantelivet langs banen.

F.eks. prøver vi så vidt muligt at tage hensyn til dyrelivet når vi tilrettelægger vores arbejder. Det gælder fx den sjældne og fredede birkemus, som der bliver taget hensyn til under udrulningen af Signalprogrammet. Under udrulningen af signalprogrammet på Thybanen har Banedanmark udskiftet 48 bomanlæg. Her blev det – i samarbejde med Thisted Kommune – aftalt at udskyde arbejdet med et af dem for at tage hensyn til birkemusens yngleområder.

Banedanmark arbejder allerede i dag med en målrettet indsats for at bevare sjældne arter. Derfor indgår kortlægning af biodiversiteten også som et element i Banedanmarks VVM-undersøgelser, der foretages forud for større anlægsprojekter.

Det vil indimellem være skidt, før det bliver godt

Det nødvendige og omfattende arbejde med at modernisere og opgradere jernbanenettet til fremtiden giver desværre ofte udfordringer for passagererne. 

Banedanmark er i gang med at bygge en ny jernbane, mens der stadig køres på den gamle, og ambitionen er altid at forstyrre togtrafikken så lidt som overhovedet muligt.

Derfor bruger vi mange kræfter på at planlægge vores arbejder, så de generer så lidt som muligt. Det gør vi bl.a. ved at tænke de forskellige projekter sammen, så vi kan få overstået så meget som muligt, når vi alligevel arbejder på strækningerne. Vi arbejder også tit om natten og når vi skal arbejde på dobbeltsporede strækninger, prøver vi desuden at tilrettelægge arbejdet, så vi kun arbejder i et spor ad gangen, i det omfang det er praktisk muligt.

Men indimellem er det desværre nødvendigt at spærre for togtrafikken – både af praktiske årsager og af sikkerhedshensyn. Når det er tilfældet, så gør vi alt hvad vi kan for at kommunikere spærringerne ud på forhånd. Det gør vi dels gennem medierne, på sociale medier som f.eks. Twitter og på vores egen hjemmeside bane.dk. De borgere der bliver direkte berørt, informerer vi desuden pr. brev og via annoncer i lokalaviserne i området.

På den måde håber vi, at bøvlet trods alt bliver til at leve med. Og at udsigten til moderne, effektive og klimavenlige togforbindelser vil være det hele værd