Støtte til nyt signaludstyr i godslokomotiver

Folketinget har bevilget 55 mio. kr., og EU-Kommissionen har godkendt støtteordningen, hvor der vil være mulighed for at få kompenseret op til 50 pct. af udgifterne til indkøb og installation af det nye togkontroludstyr. Der er tale om et direkte tilskud til støtteberettigede jernbanevirksomheder, der kompenseres for de udgifter de vil have i forbindelse med overgangen fra det danske ATC togkontrolsystem til det nye ERTMS-system. Såvel STM- som ETCS-enhed er støtteberettiget. Kompensationen tildeles efter ansøgning.

Ansøgningsperioden
Støtteordningen forventes at træde i kraft 1. oktober i år og ansøgning skal være indgivet senest den 31. oktober 2020. Det vil være efter først-til-mølle-princippet. Ordningen afsluttes, når det tilgængelige budget er opbrugt eller ved den planlagte slutdato, alt afhængig af, hvad der kommer først.

Betingelser for modtagelse af støtte
Der kan ydes en støtte på op til 1,2 mio. kr. pr. enhed til det første godslokomotiv i en serie (First-of-Class), der skal udstyres med ERMTS, og en efterfølgende støtte på op 0,5 mio. kr. pr. enhed til de efterfølgende godslokomotiver i samme serie. Såvel STM- som ETCS-enheden er støtteberettiget.
Henset til EU’s retningslinjer for statsstøtte til jernbaneselskaber er den maksimale støtteintensitet på op til 50 pct. af de støtteberettigede omkostninger. Visse betingelser knytter sig til modtagelse af støtte, herunder, at:

  • Omkostninger i forbindelse med indkøb og installation af ERTMS-togkontroludstyr for hvert lokomotiv kan dokumenteres
  • Ansøger er i besiddelse af en gyldig ibrugtagningstilladelse for det pågældende lokomotiv
  • Tilknytning af det enkelte lokomotiv til det danske jernbanenet dokumenteres (mindst 50.000 km / 5.000 timer over en femårig periode):

A. Eksisterende jernbanevirksomheder kan dokumentere dette på grundlag af lokomotivets historiske kørsel, men skal forpligte sig til at fortsætte denne drift i den følgende femårige periode. Såfremt der ønskes forudbetaling kræves der garantistillelse.

B. Nye jernbanevirksomheder skal dokumentere, at støttemodtagende lokomotiv vil køre det påkrævede antal kilometer/timer over den kommende femårige periode, og der kræves garantistillelse.

Spørgsmål til ansøgningsrunden kan stilles til Signalprogrammet på info_onboard@bane.dk. Signalprogrammet vil forsøge at svare inden for fem arbejdsdage. Nedenfor kan du se de spørgsmål, som allerede er blevet stillet i forbindelse med ansøgningsrunden. De er opdelt efter de datoer, de er indkommet til Signalprogrammet.

FAQ 31-10-2017

Banedanmark forventer, at ansøgerne i dette afsnit af ansøgningsformularen giver en grundig og fyldestgørende beskrivelse af det projekt, som jernbanegodsvirksomheden etablerer for at facilitere indbygningen af ETCS.

Under punktet Aktiviteter beskrives hovedaktiviteter og hvem, der påtænkes at udføre opgaverne.

Under punktet Leverandør angives navn på leverandøren, en beskrivelse af den proces, som har ført frem til et endelig tilbud eller aftale, samt hvilke aftaler der er lavet i forhold til det fremtidige samarbejde.

Under punktet Økonomi beskrives baggrund for det projektbudget, som præsentes i Bilag A, samt klare referencer til Bilag E og/eller F for at klargøre de specifikke referencer mellem tilbud og projektbudget.

Under punktet Tidsplan angives den endelige eller foreløbige tidsplan som er aftalt med leverandøren.

Under punktet Andre støtteordninger angives:

  • Hvem er ansøgt om støtte
  • Hvad er der søgt om støtte til (hvilke lokomotiver af de som er angivet i ansøgningen)
  • Hvor meget støtte er der ansøgt om
  • Hvor langt er ansøgningsprocessen, og hvornår forventes det afklaret om der opnås støtte

FAQ 27-10-2017

Støtteordningen er baseret på at få godslokomotiver i drift med ERTMS Baseline 3 Level 2. Men da der aktuelt ikke er danske strækninger, hvor ETCS Level 2 er i brug, vil APIS for Level ATC blive accepteret, indtil det er muligt at opnå en Level 2 APIS på Banedanmarks netværk.
Når det er muligt at teste Level 2 kørsel på Banedanmarks infrastruktur, vil støttemodtageren blive orienteret herom. Herefter skal godslokomotivet gennemføre alle nødvendige test for ansøgning om APIS for Level 2 snarest muligt og senest 12 måneder efter den nævnte orientering.
Det skal præciseres, at det først er når APIS for Level 2 foreligger, at den krævede godkendelse af lokomotivet foreligger endeligt. Eventuel garantistillelse vil først blive frigivet på dette tidspunkt.
Såfremt godslokomotivet ikke opnår APIS for Level 2, vil udbetalt støtte blive krævet tilbagebetalt.
Ved ansøgningstidspunktet skal der som minimum vedlægges følgende teknisk dokumentation som Bilag G:
1. Komponent (Constituent) certifikat inklusiv tekniske filer.
2. Planer for kompatibilitetstest i laboratorium og på strækning.
Før udbetaling af den sidste støtterate – og for at undgå krav om tilbagebetaling af en eventuel forudbetaling - skal der i henhold til ansøgningsvejledningen være følgende dokumentation til stede:
1. Komponent (Constituent) og subsystem certifikater inklusiv tekniske filer.
2. Testrapport for succesfuld kompatibilitetstest i Banedanmarks Joint Test Lab i forhold til både Alstom- og Thales-signalsystem.
3. Testrapport for succesfuld kompatibilitetstest på en Banedanmark-strækning udrustet med Alstom- henholdsvis Thales-udstyr
Venligst se vedlagte seneste version af Authority Approval Process Plan, som er aftalt med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen.
Bemærk venligst, at de ”site test”, der kræves til endelig godkendelse af ERTMS Level 2 på danske infrastruktur projekter, er defineret i dette dokument.
Tidshorisonten på planlægning og fastlæggelse af ledige test slots er ca. 4 måneder. Banedanmark foreslår at basere en aftale på en specifik anmodning fra jernbanegodsvirksomheden om test med angivelse af, hvad der ønskes testet.
De første strækninger med ETCS, der er planlagt elektrificeret er København – Ringsted, som planlægges ibrugtaget i december 2018. Det er dog pt. usikkert hvilket signalsystem, der vil være på strækningen ved ibrugtagning og dermed også om den kan bruges som teststrækning. Næste relevante strækning er Køge – Næstved (planlagt ibrugtagning medio 2020).
Det skal understreges, at støtteordningens refusion af afholdte udgifter til indkøb og installation af ETCS ikke er afhængig af indgåelse af kontrakt med en bestemt leverandør.
Hvis den ansøgende jernbanegodsvirksomhed har været medordregiver ved Banedanmarks udbud af rammekontrakt vedrørende ETCS-ombordudstyr og haft lokomotiver opført i Signalprogrammet Onboard A-liste på tidspunktet for underskrivelsen af hovedkontrakten vil en opdateret Sub18A-kontrakt (delkontrakt under hovedkontrakten mellem Signalprogrammet Onboard og Alstom) kunne udgøre grundlaget for en ansøgning om støtte.
Et tilsagn om støtte skal basere sig på en opdateret kontrakt/tilbud fra en leverandør for at støtten kan beregnes korrekt. De versioner af Sub18A, der tidligere er fremsendt i regi af Onboard-projektet, kan ikke betragtes som opdaterede. Signalprogrammets Onboard-projekt kan, hvis det ønskes af jernbanegodsvirksomheden, yde assistance i forbindelse med et ønske om, at Alstom opdaterer den tidligere fremsendte Sub18A, således at den er underskriftsklar og kan anvendes som dokumentation for tilsagn om støtte.
Afslutningsvist skal det præciseres, at såfremt en jernbanevirksomhed vælger at få udrustet deres godslokomotiver hos en anden leverandør / på et andet prisgrundlag end det, der oprindeligt er fremsendt, er det obligatorisk at indsende en ny ansøgning om støtte.

FAQ 12-10-2017

Nej, GSM-R som taleradio er ikke en del af togkontrolsystemet.
Tilsagnet og støttebeløbet er som udgangspunkt givet til den enkelte jernbanegodsvirksomhed i forhold til et konkret godslokomotiv, og bankgarantien/virksomhedspantet er knyttet op på den virksomhed, som har modtaget tilsagn. I tilfælde af salg af lokomotivet inden ansøgningskriterierne er opfyldt, kan den nye ejer ved tilsvarende sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti / virksomhedspant samt opfyldelse af de relevante ansøgningskriterier fastholde tilsagn / udbetalt støtte. Såfremt dette ikke ønskes frafaldes støttetilsagn og eventuelt udbetalt støtte skal tilbagebetales af modtageren.
I tilfælde af konkurs hos jernbanegodsvirksomheden vil der, såfremt der er udbetalt støtte, og støttebetingelserne ikke er opfyldt, blive anmeldt et krav i konkursboet om tilbagebetaling af den udbetalte støtte, ligesom Banedanmark vil søge fyldestgørelse i bankgaranti / virksomhedspant i det omfang, denne ikke er frigivet på konkurstidspunktet. Såfremt konkursboet sælger lokomotivet kan den nye ejer ved tilsvarende sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti / virksomhedspant samt opfyldelse af de relevante ansøgningskriterier fastholde tilsagn / udbetalt støtte. Såfremt konkursboet eller en ny ejer ikke ønsker at indtræde i ordningen bortfalder tilsagn og eventuelt udbetalt støtte skal tilbagebetales.
Der arrangeres et informationsmøde torsdag den 12. oktober 2017 i forbindelse med åbningen af ansøgningsrunden, hvor alle interesserede jernbanevirksomheder er velkomne til at deltage og stille spørgsmål. Efterfølgende spørgsmål og tilmelding til informationsmødet fremsendes via e-mail info_onboard@bane.dk. Signalprogrammet vil forsøge at svare inden for fem arbejdsdage.