VVM høring

I forbindelse med VVM-processen har Banedanmark afholdt to offentlige høringer – en idéfasehøring da projektet blev startet op, og en VVM-høring, da VVM-redegørelsen blev offentliggjort.

Idéfasehøring
Idéfasehøringen løb fra den 15. oktober til den 26. november 2014. Banedanmark fik 29 høringssvar fra både borgere, foreninger og offentlige myndigheder. Henvendelserne er blevet registreret og behandlet i et høringsnotat. Henvendelserne indgik i det videre VVM arbejde i det omfang, de kunne forbedre projektet inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer.
Som et resultat af idéfasehøringen har Banedanmark bl.a. tilføjet Sydlig Jellingløsning til projektet.

VVM-høring
VVM-høringen løb fra den 11. januar til den 11. marts 2018. Banedanmark fik 247 høringssvar fra både borgere, foreninger og offentlige myndigheder. Henvendelserne er blevet registreret og behandlet i et høringsnotat. Alle kommentarer og forslag er blevet vurderet og indarbejdet i det omfang, de økonomisk, teknisk og miljømæssigt kan forbedre projektet.
Arbejdet med VVM-undersøgelsen er blevet fulgt af et teknikerudvalg med repræsentanter fra de to berørte kommuner, Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Trafik- og Byggestyrelsen, Legoland, KIRKBI A/S, Billund Lufthavn og Lalandia.

Borgermøder
I høringsperioden afholdt Banedanmark to velbesøgte borgermøder hvor over 550 borgere deltog

Supplerende VVM-høring
I den videre projektering har Banedanmark vurderet, at der kun er behov for at projektere banen til persontog, hvorfor projektering af projektet til kørsel med godstog udgår. Det betyder bl.a. at banen får stejlere hældninger og at banen i større grad følger landskabet.
Den supplerende høring fremlagde 6 mulige justeringer i projektet, der kunne ændre projektets påvirkning af omgivelserne, og som derfor blev sendt ud i en supplerende høring. 
Den supplerende VVM-høring løb fra den d. 17. september til d. 17. oktober 2018. Banedanmark fik 73 høringssvar og behandlede alle høringssvarene i et særskilt høringsnotat. 

Den videre proces
Efter VVM høringen har Banedanmark udarbejdet et beslutningsgrundlag, som sammen med VVM-redegørelsen, den supplerende VVM-redegørelse og høringsnotaterne udgør grundlaget for den politiske stillingtagen til projektet. Det vil være en politisk beslutning, hvilken løsning der vælges og om vil udføre projektet. Hvis der fra politisk side vælges en løsning, bortfalder de to andre løsningsforslag. Ingen af de tre skitserede løsninger er endnu vedtaget.