Støj og vibrationer

1. Støj skal begrænses mest muligt

Det påhviler entreprenøren ved valg af arbejdstider, materiel og ved adfærd på arbejdsstedet at begrænse generne af støj mest muligt. Særligt skal entreprenøren søge at planlægge arbejdet, så støjende aktiviteter nær boligområder, så vidt muligt ikke gennemføres om natten. Entreprenøren skal fremlægge oplysninger om støj fra aktiviteter og maskiner, som i væsentligt omfang anvendes i projektet.

Hvis byggeledelsen ønsker dokumentation for overholdelse af støjkrav, skal entreprenøren medvirke til dette. Ved tilnærmelser til eller overskridelser af grænseværdierne skal entreprenøren fremkomme med forslag til andre udførelsesmetoder, som kan begrænse generne.

Hvis entreprenøren, til brug i den pågældende entreprise, har behov for at opstille sortere- eller knuseanlæg på en af de af byggeledelsen anviste arbejdspladser, kan dette kun ske efter aftale med byggeledelsen og efter at entreprenøren har indhentet kommunens tilladelse til dette.

2. Anmeldelse af støjende arbejder
Støjende arbejder af varighed på mere end ½ døgn kan være omfattet af Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter. Kommunen afgør om et konkret byggeprojekt eller vedligeholdelsesopgave er omfattet af bekendtgørelsen. Dette undersøges af entreprenøren eller af Banedanmark.

Ved støjende arbejder forstås arbejder, hvor nedenstående støjgrænser overskrides:

Mandag - fredag, kl.7.00-18.00 samt lørdage kl. 7.00-14.00: Lr højst 70 dB
Udenfor dette tidsrum samt søndage og helligdage: Lr højst 40 dB

Maksimalt støjniveau, nat kl. 22: Højst 55 dB

Støjgrænsen Lr er angivet som det ækvivalente, korrigerede og A-vægtede støjniveau og gælder ved nærmeste boligers facader og tilsvarende støjfølsomme områder.

Såfremt gældende grænseværdier for støjbelastning ikke kan overholdes, skal dette meddeles Banedanmarks byggeledelse senest 15 arbejdsdage, inden det pågældende arbejde planlægges udført. Det skal være dokumenteret, at overskridelsen af grænseværdierne er nødvendig/uundgåelig. Byggeledelsen vil herefter søge om myndighedernes accept af overskridelsen.

3. Særlige nabohensyn
Særligt ved arbejder som udføres om natten, skal entreprenøren orientere sig om beliggenheden af nærmeste boliger og udvise hensynsfuld adfærd, der begrænser de støjgener, naboerne udsættes for. Blandt de virkemidler entreprenøren forventes at tage i anvendelse er at udvise omtanke ved placering af støjende maskiner samt undgå tomgangskørsel, unødig brug af horn, højrøstet tale, musik og lignende.

Hvis entreprenøren under arbejdets udførelse kontaktes af naboer, skal entreprenøren optræde høfligt og give relevante faktuelle oplysninger om arbejdet og dets varighed. For øvrige forhold henvises til byggeledelsen.

Ved uoverensstemmelser mellem naboer og entreprenør skal Banedanmark straks orienteres herom.