Afvanding af sporarealer

ID: BN1-11-1

BN1-11-1  45 sider  (Oktober 2006)

Banenormen beskriver først BN1-krav til afvanding af sporanlæg ved henholdsvis nyanlæg og vedligeholdelse af eksisterende anlæg.

Krav til filtermaterialer er vist i skemaer, og der opstilles regler på BN2-niveau for drænanlæg udformet som grøfter, rørlagte grøfter og dræn på henholdsvis fri bane og stationsarealer, ligesom krav til udformningen af gennemløb beskrives.

Krav til afvanding ved større sporombygninger og opgradering af spor er opstillet, hvorefter kravene til vedligeholdelse af afvandingen ved spor er beskrevet.

Normen slutter med et afsnit der beskriver kravene til afvanding fra perroner, naboarealer m.m. I bilag til sidst i normen er de forskellige typer af afvandingsanlæg illustreret.