Høringsproces

Oversigt over høringerne for Elektrificering Roskilde - Kalundborg
Banedanmark afholder to offentlige høringer i projektforløbet - en "idéfasehøring" og en "VVM-høring" (Vurdering af Virkninger på Miljøet). I en høringsperiode offentliggøres information om projektet, og alle har mulighed for at fremkomme med synspunkter.

Alle henvendelser i høringsperioderne registreres og offentliggøres med navn og adresse med mindre andet ønskes. Det vil sige både skriftlige henvendelser i brev eller mail og mundtlige henvendelser i telefon eller til borgermøder.

Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i det omfang, de inden for økonomiske, tekniske eller miljømæssige rammer kan anvendes i projektet.

Nederst på denne side kan du se en forklaring af VVM-processen.

Idéfasehøring

Projektets første offentlige høring var en idéfase, der løb fra d. 18. september til d. 30. oktober 2015. Udgangspunktet for høringen var et debatoplæg med projektets overordnede indhold.
På basis af høringen har Banedanmark udarbejdet et høringsnotat, der beskriver de indkomne forslag og kommentarer, og hvorledes Banedanmark forventer at anvende disse i det videre arbejde. 

Høringsnotatet, debatoplægget og alle høringssvarene i fuld længde kan downloades nedenfor.

Dokumenter fra idéfasehøringen

Projektets anden offentlige høring løb fra den 3. maj til den 16. juli 2017. Udgangspunktet for høringen var en VVM-redegørelse.

VVM-redegørelsen og høringsnotatet kan findes nedenfor.

Alle henvendelser i høringsperioden er blevet registreret, bearbejdet og offentliggjort med navn og adresse, med mindre andet ønskes.

I høringsperioden blev der afholdt informationsdage i Holbæk og Kalundborg, hvor det var muligt at høre om projektet og påvirkningerne.

Dokumenter fra VVM-høringen

VVM-proces

Transport- Bygnings- og Boligministeriet eller ministeren kan bede Banedanmark om at undersøge konkrete jernbaneprojekter. Det kan f.eks. være en forundersøgelse (kaldet en ”screening”) eller en VVM-undersøgelse.
Hvis der sættes en VVM-undersøgelse i gang, starter projektet med den første af to offentlige høringer - idéfasehøringen. Høringen baseres på et oplæg til, hvad der skal undersøges. I høringsperioden, der normalt er seks uger, kan alle interesserede indsende kommentarer og idéer til, hvilke elementer der også bør undersøges i projektet. Høringen annonceres blandt andet i lokalaviserne i projektets nærområde og på Banedanmarks hjemmeside. I forbindelse med idéfasehøringen kan der holdes borgermøder. Disse vil så blive annonceret i de lokale aviser.Efter høringens afslutning laver Banedanmark et høringsnotat, der redegør for, hvordan de indkomne høringssvar vil blive anvendt i det videre arbejde. Notatet lægges på Banedanmarks hjemmeside og sendes til alle, der har indsendt et høringssvar.
Banedanmark udfører derefter en indledende projektering af projektet og undersøger projektets påvirkninger af miljøet. Resultaterne af disse undersøgelser udgives i en række emneopdelte fagnotater.

Arbejdet munder ud i en rapport, der kaldes en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen er den overordnede ramme for den videre mulige projektering. Inden for disse rammer kan der i den videre projektering stadig blive ændret i projektet. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med fagnotaterne på Banedanmarks hjemmeside.
Når VVM-redegørelsen offentliggøres, sættes den anden offentlige høring - "VVM-høring" - i gang.
I løbet af denne høring vil der typisk blive afholdt borgermøder i projektets lokalområde, hvor projektet vil blive fremlagt, og borgerne kan få svar på deres spørgsmål om projektet. Møderne annonceres i områdets lokalaviser.I denne anden høringsperiode, der normalt er otte uger, er der igen mulighed for, at alle interesserede kan komme med kommentarer og idéer til projektet i form af høringssvar. Efter høringens afslutning laver Banedanmark igen et høringsnotat, der redegør for, hvordan de indkomne høringssvar vil blive anvendt i det videre arbejde. Det bliver også offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside.
VVM-redegørelsen, høringerne samt de faglige undersøgelser indgår i det beslutningsgrundlag, der herefter bliver udarbejdet og sendt til politikerne.

På baggrund af beslutningsgrundlaget træffer Folketinget den endelige afgørelse om, hvorvidt projektet skal gennemføres, og hvilken løsning der skal vælges, hvis der er fremlagt flere løsningsmuligheder. 


Hvis projektet formelt vedtages, kan Banedanmark gå i gang med at detailprojektere og udføre projektet.