Spor, strøm og signaler til fremtidens grønne bane

I 2022 er Danmark kommet endnu et stort skridt nærmere fremtidens grønne og attraktive jernbane.

I disse år er der historisk stor aktivitet på jernbanen. Formålet er at gøre jernbanen klar til fremtidens klimavenlige el-tog, der er en vigtig del af den grønne omstilling. 

Hver dag, året rundt bliver der arbejdet på at opgradere og fremtidssikre jernbanen. Der rulles nyt digitalt signalsystem ud i hele landet, der vil sikre flere tog til tiden og en mere driftsstabil jernbane. Der elektrificeres, så banen bliver klar til fremtidens klimavenlige el-tog. Og sidst, men ikke mindst, så fornyes selve jernbanens fundament - skinner, sporskifter, sveller og skærver - så det sikres, at jernbanen er i topform og kan udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye digitale signalsystem giver mulighed for. 

S-banen trillede ind i den digitale fremtid
I 2022 tog den københavnske S-bane et stort skridt ind i den digitale tidsalder. I begyndelsen af året blev den centrale strækning igennem København koblet på det nye digitale signalsystem, og otte måneder senere – i slutningen af september – overgik de sidste tre S-togs-strækninger til henholdsvis Frederikssund, Høje Taastrup og Køge til det nye digitale signalsystem. Dette markerede samtidig, at udrulningen af de nye digitale signaler på S-banen nu er færdig. 
S-banen har dermed fået en massiv teknologisk opgradering, hvor S-togene er gået fra at køre med gamle, analoge signaler fra 1970’erne til ny, digital signalteknologi. 

Udskiftningen var nødvendig, fordi den gamle analoge signalteknologi var slidt ned og medførte stadig flere forsinkelser. Det nye digitale signalsystem vil være årsag til færre forsinkelser, give bedre mulighed for at styre trafikken og tillade trafiklederne at reagere hurtigere på hændelser, så der fortsat kan sikres en robust, stabil og pålidelig togtrafik på S-banen.


Digitale signaler ruller videre på fjernbanen

På fjernbanen blev der også rullet nye signaler ud i 2022. Faktisk på tværs af hele Jylland fra Holstebro i Vestjylland, over Herning til henholdsvis Skanderborg og Vejle i Østjylland. Udrulningen var den fjerde i Jylland og indebar udover de nye digitale signaler også ombygning og opgradering af mere end 80 overkørselsanlæg på strækningen. 

Erfaringerne fra de strækninger, hvor de nye signaler er blevet taget i brug, viser, at det efterfølgende har givet højere driftsstabilitet og flere tog til tiden – selv om der helt forventeligt altid er nogle børnesygdomme i den første tid, når det nye system tages i brug. De gamle, analoge signaler er nemlig ofte udtjente og årsag til forsinkelser. Derfor er Banedanmark i fuld gang med at skifte dem ud med et nyt, avanceret signalsystem på hele det statslige jernbanenet.

Mere strøm til jernbanen
I disse år sættes der strøm til den danske jernbane. Det betyder helt konkret, at jernbanen gøres klar til klimavenlige el-tog, som kører på strøm frem for diesel. Eldrevne tog udleder langt mindre CO2 til atmosfæren, støjer mindre og giver bedre miljø og natur langs banen og ved stationerne. Herudover kan el-tog køre hurtigere end dieseltog.

Og i 2022 kom Danmark et skridt nærmere fremtidens grønne jernbane. På strækningen mellem Næstved og Vordingborg, er det nye kørestrømsanlæg nu testet og klar til at tage imod el-tog i 2023. Og mellem Fredericia og Aarhus er arbejdet med at skabe en grønnere jernbane nået så langt, at projektet i 2022 gik ind i en ny fase, hvor arbejdet med selve fundamentet og masterne til de fremtidige kørestrømsanlæg begyndte. 

Mellem Holbæk og Kalundborg begyndte arbejdet med at forberede strækningen til fremtidens klimavenlige el-tog. Forberedelserne handler først og fremmest om at gøre plads til de kommende kørestrømsanlæg under broerne på strækningen. Derfor er sporet blevet sænket under flere af broerne, mens det andre steder har været nødvendigt at bygge helt nye og højere broer. Derfor fornyes jernbanesporene flere steder i landet i disse år. Fornyelsesprojekterne består blandt andet i at udskifte slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningerne. På nogle stationer bygges sporene desuden om for at opnå en mere smidig og fleksibel trafikafvikling igennem stationen.
Fornyelsesprojekterne betyder, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter. Udover øget komfort og større driftssikkerhed er sporfornyelsesprojekterne også en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye digitale signalsystem giver mulighed for.

I 2022 blev den store toårige fornyelse af landets travleste fjernbanestrækning mellem København og Høje Taastrup afsluttet. Strækningen er en hjørnesten i Hovedstadsområdets infrastruktur, og fornyelsen af sporene var en nødvendig indsats for at sikre, at pendlere og andre togpassagerer får en mere effektiv og stabil drift i fremtiden.

Nye spor til fremtidens grønne bane
For at jernbanen kan få fuldt udbytte af opgraderinger, som for eksempel elektrificering og nyt digitalt signalsystem, så er det afgørende, at fundamentet – jernbanesporet – også er klar til fremtidens tog.

Også den 45 kilometer lange strækning mellem Aarhus og Langå fik nye spor og sporskifter og blev samtidig hastighedsopgraderet, så togene kan køre hurtigere i fremtiden.  

På Slagelse Station blev en omfattende fornyelse af stationens spor og sporskifter også afsluttet i 2022. Fornyelsesprojektet vil sikre en smidigere trafikafvikling, større punktlighed, og hurtigere passage gennem stationen for gennemkørende tog. Samtidig er perronerne blevet fornyet og har fået nyt perrontag. 
Der har også været gang i fornyelsesprojekterne i Vestjylland. På Struer Station er der blevet gennemført en omfattende fornyelse af blandt andet skinner, sveller og sporskifter, der vil forbedre forholdene for togtrafikken på stationen og reducere antallet af fejl på skinner og sporskifter, som kan medføre forsinkelser og uregelmæssigheder.

Og ikke så langt derfra har Oddesundbroen i 2022 fået helt nye jernbanespor, der forventes at kunne holde de næste 50 år. Samtidig blev den del af brokonstruktionen, der normalt ligger under jernbanesporet, malet og vedligeholdt. 

Ny jernbane til Tyskland
Sidst, men ikke mindst, var 2022 året, hvor anden og sidste fase af Ringsted-Femern Banen gik i gang. Det er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter og bliver en vigtig del af en helt ny, klimavenlig transportkorridor mellem Danmark og Europa. Ringsted-Femern Banen bidrager til den grønne omstilling på transportområdet med hurtigere og grønnere transport til og fra Europa for både passagerer og tung godstransport.

Anden fase omfatter etablering af et helt nyt dobbeltspor fra Nykøbing Falster til Femern-projektet syd for Holeby. Derudover skal der etableres en ny jernbaneklapbro over Guldborgsund, en ny station syd for Holeby og flere faunapassager, så der tages hensyn til naturen undervejs.

Sidst, men ikke mindst, så bliver strækningen elektrificeret og får nyt digitalt signalsystem, så det i fremtiden vil være muligt at køre med klimavenlige højhastigheds-eltog fra København over Falster til Lolland og videre sydpå til Tyskland og resten af Europa.