Hvordan foregår det?

Det er en lang proces at lukke en overkørsel. Mange overkørsler bruges jævnligt, og de kan og vil ikke blive fjernet uden at det sikres, at der er en erstatningsvej. Derfor skal både ejerne og brugerne af overkørslerne involveres i processen.

Der går flere år fra det første trin - screeningen - til vi nedlægger eller sikrer en overkørsel.

1. Screeningsprocessen
Fra 2009 til 2011 gennemførte Banedanmark en screening af samtlige usikrede overkørsler. 

Screeningen havde til formål at undersøge om den enkelte overkørsel skal sikres eller nedlægges.

Når Banedanmark vælger et hovedforslag, sker det på baggrund af inputs fra:
- naboer 
- brugere af overkørslen 
- kommunen 
- andre myndigheder 

Vi så samtidig på:
- planlægnings- og miljøbindinger, som området er bundet af 
- løsningen i en samfundsøkonomisk betragtning 
- hvilke løsninger andre lignende overkørsler har medført 

Vi gør opmærksom på, at fordi Banedanmark har valgt en løsning, er det ikke ensbetydende med, at den ender med at blive vedtaget.
Læs mere om hvordan Banedanmark udarbejder sit løsningsforslag her.

2. Ekspropriation
Ekspropriationen består af en besigtigelsesforretning og en ekspropriationsforretning.

a) Besigtigelsesforretningen
Banedanmark fremlægger sit løsningsforslag for en uafhængig kommission. Kommisionen beslutter derefter, på baggrund af løsningsforslaget og input fra lodsejerne, om:
- Banedanmarks forslag kan vedtages 
- Banedanmarks forslag kan vedtages med ændringer 
- Banedanmark skal undersøge nye forhold inden forslaget evt. kan vedtages 

Der går typisk et halvt til et helt år mellem screeningen og besigtigelsesforretningen.
Læs mere om besigtigelsesforretningen.

b) Ekspropriationsforretningen
Til selve ekspropriationsforretningen gennemgår kommisionen den vedtagne løsning, hvor der ses på konsekvenserne for den enkelte lodsejer. Lodsejeren kan nu fremkomme med de tab, som han/hun mener bør værdisættes. Det er alene ekspropriationskommissionen der fastsætter erstatningen størrelse. 

Efter ekspropriationsforretningen er arealet eller rettighederne eksproprieret.
Læs mere om ekspropriationsforretningen.

3. Anlægsarbejde
Når ekspropriationerne er gennemført vil Banedanmark starte arbejdet med at sikre eller nedlægge overkørslen og evt. etablere erstatningsanlæg. Vi har gode erfaringer med at benytte lokale entreprenører. Entreprenøren vil typisk have tre til seks måneder til at udføre opgaven alt efter arbejdets størrelse og kompleksitet.

De erstatningsanlæg, Banedanmark etablerer, får altid et 1-års- og et 5-års eftersyn, hvorefter eventuelle konstruktionsfejl laves.

Erstatningsanlæg, der overgår til privat eje, skal vedligeholdes af ejeren.

Vi lukker ingen overkørsler, før vi har sikret at der er en adgangsvej andet sted.

Nedlæggelsen af overkørslen afsluttes altid med, at der udarbejdes eventuelle tinglysninger samt nye matrikelkort.