Sådan arbejder Banedanmark for naturen

Prikbladet perikon. Stinkende storkenæb. Humlebille.

I Banedanmark arbejder vi målrettet på at fremme den vilde natur og biodiversiteten på områderne langs jernbanen. Det gør vi ved at skabe bedst mulige betingelser for dyre- og plantelivet langs banen.

Du tænker næppe på det, når du er ude på jernbanen. Men faktisk er vores jernbaner guf for sjældne plante- og dyrearter. Langs den danske jernbane er der 4500 ha naturområde - svarende til ca. 9000 fodboldbaner. Noget af det er skov, mens andet er grusarealer og krat.

Unikke miljøer
Der findes et rigt og mangfoldigt dyre- og planteliv lige op og ned ad de danske togskinner. Særligt de nedlagte baneterræner har et helt unikt klima, som man ikke ser andre steder i Danmark. Det er et af de få områder, hvor der hverken bygges eller dyrkes noget. Det gør, at den vilde natur kan udfolde sig og giver plads til sjældne planter og dyr.

Jernbaneterrænerne er unikke miljøer, der er levested for en lang række sjældne arter indenfor plante- og dyreriget. Nøjsomme arter, der ellers ville blive udkonkurreret af andre planter, trives derfor ved baneterrænerne. Fordi der ikke er noget tæt plantelag til at skygge og til at køle luften ved jordoverfladen, stiger temperaturen. Nedlagte sporarealer med grus og skærver udgør derfor mikroklimaer, der gør, at arter, som tolerer tørke og varme, trives godt.

Naturpleje
Vi udfører naturplejeprojekter af den vilde natur på udvalgte steder langs jernbanen, til gavn for de mange spændende insekter og planter, der er knyttet til det varme tørre og næringsfattige miljø. Det kan f.eks. være at rydde krat, hvilket bl.a. gavner sommerfuglen Dværgblåfugl, gravehvepsen Biulv og planten Salomons Lysestage (kilde: Miljøministeriet).

Naturplejen kan også være kontrollerede afbrændinger, der fjerner det tykke lag af græsførne og gavner urterfloret og giver bar jord til varmeelskende smådyr.

Rødbyhavns gamle godsbaneterræn er vild natur i særklasse. Siden driften ophørte, har baneterrænet været under hastig tilgroning af især havtorn og fyr. I august 2018 satte vi 10 gedebukke ud på arealet, som sørger for at holde krattet åbent og på den måde helt automatisk udføre naturpleje.

Biodiversitet
I forbindelse med vores projekter på jernbanen tager vi også hensyn til naturen og dyrelivet. Kortlægning af biodiversiteten indgår som et element i de indledende VVM-undersøgelser forud for vores store anlægsprojekter. Når vi fornyer eller anlægger ny jernbane, planter vi erstatningsskov, anlægger nye vandhuller og laver faunapassager til dyrene, så mindre pattedyr og frøer kan komme uskadte under jernbanen.

Det er vigtigt at arbejde med biodiversitet, for når der bliver skabt bedre sammenhæng mellem naturområderne, afsættes mere plads til ny natur, plejes og genoprettes ødelagte naturområder, er det muligt at vende en negativ udvikling, hvor flere og flere arter uddør.

Derfor arbejder vi også aktivt med biodiversitet i Banedanmark, og vi er blandt andet i gang med en biodiversitetsanalyse, som skal gøre os klogere på, hvilke områder, der skal satses på, så vi bedst muligt øger biodiversiteten langs jernbanen.

Indsatsen skal prioriteres og målrettes de områder, hvor man får mest og bedst natur for pengene. Biodiversitetsanalysen vil derfor munde ud i en række konkrete initiativer, der vil blive taget politisk stilling til.

Vi kigger blandt andet på, om vi skal etablere endnu flere faunapassager til blandt andet padder og pattedyr, så de sikkert kan krydse jernbanen. Vi undersøger også, om jernbanen kan forbedre sin funktion som spredningskorridor og medvirke til, at arter kan sprede og mangfoldiggøre sig. Invasive arter, det kan være bjørneklo eller pileurt, skal bekæmpes for at modvirke spredning og nyetablering og så skal der gives plads til det øvrige planteliv. Endelig skal vi se på, hvordan vi styrker den grønne korridor, som jernbanen er i landskabet, ved at skabe endnu flere miljøer, der er rige på arter.

InfraNatur
Med Naturpakken fra 2016 har regeringen aftalt, at der skal gøres en ekstra indsats for den bynære natur. På den baggrund er der prioriteret midler til en række bynære baneterræner, der nu plejes i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Banedanmark. Projektet InfraNatur skal fremme den særegne og artsrige natur på de danske baneterræner og øge påskønnelsen af den, uden at begrænse den nuværende brug.

Der er udvalgt syv baneterræner til naturpleje i følgende byer:
1. Rødbyhavn 
2. København
3. Glostrup
4. Jejsing
5. Lunderskov
6. Struer 
7. Ullerslev

Valmue gif

Vild natur langs banen: natur svarende til 9.000 fodboldbaner

nyheder