Unik natur langs banen

Naturen er under pres. Danmark er et af de mest opdyrkede lande i Europa. Samtidig betyder biodiversitetskrisen, at flere arter uddør med store konsekvenser for dyr og natur. Men langs jernbanen finder vi stadig natur med truede arter.

 

Guf for sjældne arter

Områderne langs med banen er guf for sjældne plante- og dyrearter – såsom Ru Bittermælk, Seglgræshoppen, Humlebillen, Dværgblåfuglen, Biulv og Salomons Lysestage.

Faktisk råder Banedanmark over ca. 4.500 hektar dansk natur langs banen. Det svarer til næsten 6.400 fodboldbaner, hvor der lever rødliste arter. Det er flere sjældne arter end andre steder i landet, og her har dyr, planter og insekter gode chancer for at trives og formere sig.

 

Humlebiller og dværgblåfugle

Danmarks længste skovbryn

En del af den natur er ”Danmarks længste skovbryn” – snebælterne, som i sin tid blev lavet for at forhindre, at fygesne lægger sig på jernbanen, men som i dag også har betydning som levesteder og fødegrundlag for både pattedyr, fugle og insekter.

Skovbrynene spiller også en vigtig rolle som et forbindelsesled imellem forskellige naturtyper og naturarealer, så dyr og planter har mulighed for at sprede sig og mangfoldiggøre sig.

Banedanmark tager på mange måder hensyn til naturen, når banen skal vedligeholdes og udvikles. Forud for store anlægsarbejder kortlægger Banedanmarks biologer og botanikere sjældne dyr og planter for at vurdere, hvordan et projekt kan gennemføres, så naturområderne og dyrearterne påvirkes så lidt som muligt, og så det vilde plante- og dyreliv langs banen får de bedst mulige betingelser for at trives.

Vand skaber liv

Banedanmark laver i forbindelse med nyanlæg bl.a. faunapassager, så pattedyr og frøer kan komme uskadte under jernbanen, og grøfterne langs banen giver gode levebetingelser for padder som frøer, tudser og salamandre, der  er afhængige af vand, når de skal yngle. 

Ved jernbanen er der idag ca. 1.200 km vandførende grøfter. Livet i de våde grøfter tiltrækker fugle, f.eks. andefugle og hejrer, som igen tiltrækker pattedyr, heriblandt oddere og ræve, der lever af dette liv. Samtidig er grøfterne også en vigtig spredningskorridor for flora og fauna.

Naturen er spisekammer for både dyr og mennesker